top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str. 1, dalej: „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest IT SERVICE GROUP POLAND z siedzibą w  Karskach 63-410, ul. Akacjowa 3, z którą można kontaktować  się poprzez e-mail : rm@itsg.pl

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Państwa z naszą firmą umowy dotyczącej:

- świadczenia usług i realizacji zamówień 

- umowy kupna/sprzedaży

- weryfikacji wiarygodności płatniczej,

- dochodzenia roszczeń, 

- marketingu bezpośredniego  usług objętych ofertą handlową firmy

- zachowania kontaktu na podstawie Art. 666 ust. 1 lit. A RODO

Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych:

- imię i nazwisko

- adres e-mail,

- adres firmy lub innego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

- numer telefonu

- numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz posiadacie państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych :

- W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy,  informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres  w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

- Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu

- Dane mogą być przechowywane do momentu odwołania zgody.

Państwo jako podmioty  mają prawo do :

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych :                          

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

bottom of page