top of page

Rozliczanie czasu pobytu dziecka w placówce przedszkolnej.

 

Szanowni Państwo

Jesteśmy dystrybutorem oprogramowania, które usprawnia i automatyzuje proces naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Program zgodny jest z założeniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. W związku z powyższym przedstawiamy specjalną ofertę wdrożenia i zalety tego programu.

 

FUNKCJONALNOŚĆ PROGRAMU  Lista Odpłatności

- rejestracja i kalkulacja czasu pobytu wychowanka

- zarządzanie odpłatnościami (żywienie, pobyt, potrącenia, zaległości, zajęcia dodatkowe)

- automatyczne generowanie raportów

- minimalizacja czasochłonności związanej z tradycyjnym prowadzeniem list odpłatności.

- cechą charakterystyczną programu jest jego przejrzystość, a co z tym się wiąże prostota obsługi.

 

Program podzielono na cztery powiązane ze sobą części:

1.       Lista dzieci - pozwalają aktualizować listę dzieci uczęszczających do przedszkola. Oprócz imienia i nazwiska, na liście przechowywane są informacje o przypisanej dziecku karcie identyfikacyjnej (RCP), oddziale do którego dziecko uczęszcza, czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jego stawce żywieniowej (nie wszystkie dzieci spożywają wszystkie posiłki), ewentualnej bonifikacie (50%) w opłacie stałej (rodzeństwo), oraz typie płatności (przelew, gotówka).

2.       Lista odpłatności - lista ta generowana jest w sposób automatyczny i przetwarzana dynamicznie. Jakiekolwiek zmiany w ustawieniach programu (np. zmiana stawki żywieniowej), przypisaniu dziecka do różnych grup obciążeń (inna stawka żywieniowa, inny czasu pobytu), czy też lokalne zmiany w samej liście (zmiana liczby dni potrąceń, zwrot całości lub części opłaty stałej, itp.), znajdują swoje natychmiastowe odzwierciedlenie w nieedytowalnych kolumnach zbiorczych. Z listą odpłatności powiązane jest przyjmowaniem opłat.

3.       Lista obecności - moduł ten służy zarówno do prowadzenia ?typowej? listy obecności, jak również może być wykorzystany tylko do rejestrowania i naliczania godzin nadliczbowych. Coraz częściej przy drzwiach wejściowych do przedszkola montowane są systemy RCP (Rejestracja Czas Pobytu). Możliwość importu danych z systemu, bezpośrednio na listę obecności programu, pozwala rozliczać rzeczywisty czas pobytu dziecka w placówce. Można oczywiście robić to ręcznie, lecz jest to metoda czasochłonna.

4.       Ustawienia - możliwość zmiany większości parametrów pracy programu, pozwala stosować go praktycznie w dowolnych warunkach. Rozszerzenie funkcjonalności o możliwość podziału godzin pobytu na podstawowe, dodatkowe i nadgodziny, możliwość ustalenia liczby godzin podstawy programowej, wielkości odsetek i rozpoczęcia dnia ich naliczania, możliwość ustalenia metody rozliczania odpłatności (Kartoteka, Kartoteka + Nadgodziny, Kartoteka + Całkowity czas pobytu), pozwalają dostosować funkcjonowanie programu do różnych uchwał organów założycielskich.

 

5.       Wydruki: 

- Informacje dla rodziców o wpłatach (kwitariusz),

- Blankiet wpłaty (wypełniony blankiet przelewu),

- Dowód wpłaty (potwierdzenie dokonania płatności),

- Wykonane płatności (wszystkie historyczne wpłaty na konto wskazanego dziecka),

- Raport kasowy (gotówka zebrana w okresie, w formie blankietu przelewu),

- Zestawienie zbiorcze stanu płatności,

- Odpłatność wg listy,

- Lista z podziałem na czas pobytu,

- Dzienna lista obecności (z podziałem na oddziały).

 

PROGRAM MOŻNA WDROŻYĆ W  CIĄGU 2 SPOTKAŃ 

Trzygodzinny cykl  prac szkoleniowo-wdrożeniowych  obejmuje:

 

 1.Instalację i konfigurację programu na komputerze wskazanym przez kontrahenta [0,5h]

 2.Szkolenie część pierwsza  (czas trwania 1,5 godziny)

- uzupełnienie parametrów podstawowych (Tablice, Liczby, )

- wprowadzenie listy dzieci (grupy, wychowawcy)

- obecności

3.Szkolenie część druga  (czas trwania 1,5 godziny)

- lista odpłatności ( nawigacja po liście, zamykanie listy odpłatności)

- opłaty (rejestracja płatności, przelewów)

- generowanie nowego miesiąca

- wydruki i raporty

bottom of page